Pistes per dur a terme l'Assessorament

Objectius de l'Assessorament

Identificar les competències professionals de l'aspirant i del reconeixement que sol·licita, a través entrevistes i de la valoració que l'aspirant aporta.

Orientacions

SESSIÓ 1_Per on començo?

Presentar la qualificació professional i les Unitats de Competència a les quals es presenta l'aspirant.

Identificar l'experiència professional i el bagatge formatiu de l'aspirant revisant el Portafoli.

Aprofundir en l'encaix de les competències professionals de l'aspirant i les  que presenta la qualificació, tot comentant el qüestionari d'autoavalució.

Sol·licitar a l'aspirant la documentació que queda pendent d'entregar.

[Entre la Sessió 1 i la Sessió 2 ]

Omplir formularis pertinents.

SESSIÓ 2_ Tancament.

Pendent d'iniciar

Presentar a l'aspirant les conclusions extretes a partir de la teva valoració com a expert@. 

Comentar conjuntament: quines Unitats de Competència té possibilitat d'Acreditar? Quines mancances observables es detecten? Etc.

Complimentar la documentació pròpia de la fase d'Assessorament.

Omplir els formularis pertinents. Sol·licitar la signatura de l'aspirant a aquella documentació que la requereixi.

[Després dela la Sessió 2 ]

Entregar la documentació degudament emplenada al centre corresponent, o

Enviar-la, per correu intern, a l'Oficina de Projecte A/A Eva Bonet Corcoy

Escola de l'Aigua (Planta 3)

Pg. Zona Franca 48 08038- Barcelona

14

febrer

Sessió informativa

Sessió informativa destinada als assessors de la primera convocatòria (Barcelona)

07 juny

Agenda

Des de l'Oficina de Projecte us farem arribar, per missatgeria, una carpeta per aspirant que contindrà:

Què haurà d'entregar l'aspirant, a la primera sessió d'assessorament?

Portafolis

Documentació vinculada

Com emplenar-la:

Documentació vinculada

Com emplenar-la:

Documentació vinculada

Com emplenar-la:

Portafoli (Formularis)

Currículum (Model Europass)

Certificat original en el que s'hi detallen les tasques que realitza l'aspirant a l'empresa actual.

Certificat original en el que s'especifica el bagatge formatiu de l'aspirant dins de l'empresa.

Documentació- informes a emplenar per l'assessor.

Com. avaluadora (Agenda contactes)

Calendaris

Familia professional: Seguretat i medi ambient

 

Familia professional: Energia i aigua

Reunió de coordinació

Recursos_ Primera convocatòria

Oficina de Projecte_ Procés Acreditació de Competències

93.342.20.48

93.342.27.24

Dll-Dj (09.00-17.00 h)

Dv (09.00- 14.30 h)