Pistes per dur a terme l'Assessorament

Objectius de l'Assessorament

Identificar les competències professionals de l'aspirant i del reconeixement que sol·licita, a través entrevistes i de la valoració que l'aspirant aporta.

Orientacions

SESSIÓ 1_Per on començo?

Presentar la qualificació professional i les Unitats de Competència a les quals es presenta l'aspirant.

Identificar l'experiència professional i el bagatge formatiu de l'aspirant revisant el Portafoli.

Aprofundir en l'encaix de les competències professionals de l'aspirant i les  que presenta la qualificació, tot comentant el qüestionari d'autoavalució.

Sol·licitar a l'aspirant la documentació que queda pendent d'entregar.

[Entre la Sessió 1 i la Sessió 2 ]

Omplir formularis pertinents.

SESSIÓ 2_ Tancament.

Pendent d'iniciar

Presentar a l'aspirant les conclusions extretes a partir de la teva valoració com a expert@. 

Comentar conjuntament: quines Unitats de Competència té possibilitat d'Acreditar? Quines mancances observables es detecten? Etc.

Complimentar la documentació pròpia de la fase d'Assessorament.

Omplir els formularis pertinents. Sol·licitar la signatura de l'aspirant a aquella documentació que la requereixi.

[Després dela la Sessió 2 ]

Entregar la documentació degudament emplenada al centre corresponent, o

Enviar-la, per correu intern, a l'Oficina de Projecte A/A ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES

Escola de l'Aigua (Planta 3)

Pg. Zona Franca 48 08038- Barcelona

Des de l'Oficina de Projecte us farem arribar, per missatgeria, una carpeta per aspirant que contindrà:

Portafoli (Formularis)

Currículum (Model Europass)

Certificat original en el que s'hi detallen les tasques que realitza l'aspirant a l'empresa actual.

Certificat original en el que s'especifica el bagatge formatiu de l'aspirant dins de l'empresa.

Documentació- informes a emplenar per l'assessor.

Què haurà d'entregar l'aspirant, a la primera sessió d'assessorament?

Portafolis

Documentació vinculada

Com emplenar-la:

Documentació vinculada

Com emplenar-la:

Documentació vinculada

Com emplenar-la:

Oficina de Projecte_ Procés Acreditació de Competències

93.342.20.48

93.342.27.24

Dll-Dj (09.00-17.00 h)

Dv (09.00- 14.30 h)